Slik finner du regnskapsfører til enkeltmannsforetak

bilde

KAN FRIGJØRE TID: Hvis du har et enkeltmannsforetak kan du i utgangspunktet føre regnskapet ditt selv, men mange velger likevel å sette det bort til en regnskapsfører for å spare tid og unødvendig hodebry.

Sist oppdatert: 15. november 2023

  De fleste enkeltmannsforetak bør føre et regnskap for å overholde oversikten over foretakets økonomiske situasjon til enhver tid. Ved å føre et oversiktlig regnskap danner du et viktig grunnlag i forhold til de oppgavene som må leveres til norske myndigheter hvert år.  Å benytte en regnskapsfører vil kunne hjelpe deg slik at du oppnår en bedre økonomisk oversikt.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  En profesjonell regnskapsfører bistår ditt enkeltmannsforetak i å lage en oversikt over utgifter og inntekter som påløper ved driften av foretaket. I Norge må alle næringsdrivende dokumentere slike utgifter og inntekter til norske myndigheter. Dette er plikter som må utføres om foretaket innehar en årlig inntekt på over 50 000 kr.

  I utgangspunktet kan en innehaver av et enkeltmannsforetak føre regnskapet sitt selv. Derimot anbefales det at du benytter en regnskapsfører slik at regnskapet utføres på best mulig måte. En regnskapsfører kan være til god hjelp i startfasen, slik at du får jobbet med det bedriften faktisk holder på med.

  Et enkeltmannsforetak behøver ikke å føre regnskap om foretaket ikke er registrert i Merverdiavgiftregisteret. Innehaver av et enkeltmannsforetak er allikevel, uavhengig av inntekt og merverdiavgift, uansett pliktig til å dokumentere samtlige inntekter og utgifter ved forespørsel. Det anbefales derfor at du benytter deg av en regnskapsfører, slik at regnskapet blir bokført på en riktig måte.

  Tilbud på regnskapsfører til enkeltmannsforetak

  Det finnes i dag tusenvis av regnskapsførere landet over. For de som driver enkeltmannsforetak, som gjerne er nye innen det å styre en bedrift, så kan det være vanskelig å avgjøre hvem som er passende. Skjemaet på siden vår gjør jobben med å i hvert fall finne gode alternativer enklere.

  Fyller du inn skjemaet på siden får du nemlig tilsendt tilbud fra 3 forskjellige regnskapsførere. Tilbudene er dessuten helt gratis og uforpliktende, og du velger selv om du ønsker å gå videre med en av dem. På denne måten får du en rask, gratis, og uforpliktende mulighet til å på en transparent måte se prisene og tilbudet i markedet.

  Oppgaver regnskapsfører utfører

  En autorisert regnskapsfører utfører hovedsakelig regnskapstjenester for små og store bedrifter, slik at bedriften kan oppnå et helhetlig bilde over bedriftens økonomi. Om du ønsker å benytte deg av en autorisert regnskapsfører, så er det viktig å sette seg inn i nettopp hvilke oppgaver en regnskapsfører faktisk kan utføre for deg.

  Bilagsføring

  En regnskapsfører kan bistå et enkeltmannsforetak med å systematisere bilag på en hensiktsmessig og tilfredsstillende måte. De ulike bilagstypene som ofte benyttes kan klassifiseres som følger: Diverse bilag, utgående faktura, inngående faktura, bankbilag, og kasseoppgjør. På hvert enkelt bilag bør det påføres en henvisning til hvor bilaget er bokført i  regnskapet.

  For å oppnå en god oversikt over enkeltmannsforetakets bilag kan det være hensiktsmessig å sortere bilagene i en egnet perm med skilleark. Enkeltmannsforetaket kan også oppbevare bilagene elektronisk om dette passer bedre. For å lettere holde oversikten over de ulike bilagene anbefales det å benytte en regnskapsfører.

  MVA-oppgaver

  Et enkeltmannsforetak som er MVA-pliktig må levere en MVA-melding til norske myndigheter terminvis. Terminene begynner i starten annenhver måned, men ved lav omsetning kan en søke om kun årlig MVA-melding etter sitt første år i dette registeret.

  MVA-satsen tenker de aller fleste at ligger på 25%, men det er langt i fra tilfellet, da den kan variere. Dessuten kan utenlandske transaksjoner være forvirrende, spesielt med VAT innad i Europa. Konsekvensene for feil i MVA-regnskapet er store tvangsmulkter, og en regnskapsfører kan hjelpe deg med å unngå dette.

  Generell regnskapsføring

  Om et enkeltmannsforetak er pliktig til å føre, men ikke nødvendigvis sende inn et årsregnskap. Det kan uansett lønne seg å benytte en regnskapsfører. En regnskapsfører kan effektivt bistå foretaket, slik at regnskapet blir ført riktig i forhold til de kravene som til enhver tid stilles fra norske myndigheter.

  Dersom enkeltmannsforetaket innehar en regnskapsplikt, så er det meget viktig at foretaket sender inn årsregnskap innen den 31. juli. Denne datoen gjelder om regnskapet til foretaket blir avsluttet per 31.12 hvert år. Innehaver av et enkeltmannsforetak må i tillegg til et eventuelt årsregnskap også sende inn en skattemelding for næringsdrivende.

  Lønnskjøring

  En regnskapsfører kan også ta seg av selve lønnskjøringen. Ved ansettelser er det vesentlig at foretaket følger strukturerte rutiner og retningslinjer i forhold til lønn. Aspekter som skattetrekk, arbeidsgiveravgift, pensjon, feriepenger, sykepenger, forsikringer, og flere ting skal styres av regnskapet. Det kan bli mye å sette seg inn i for en ung gründer.  

  Mange innehavere av enkeltmannsforetak velger derfor å benytte seg av en regnskapsfører når det gjelder ulike rutiner i forbindelse med lønnskjøring. Når foretaket ansetter for første gang gjennomgår foretaket store endringer i forhold til regnskapsrutiner også. Et lønnsregnskap er gjerne komplisert, og det krever at foretaket har god kontroll over sin økonomi.

  Hva koster regnskapsfører til enkeltmannsforetak?

  Selv om bruk av en regnskapsfører kan medføre store kostnader, så anbefales det allikevel å gå til anskaffelse av en dyktig regnskapsfører. Bruk av regnskapsfører vil sannsynligvis lønne seg når foretaket er pliktig til å sende lønnskjøring, MVA-melding, og årsregnskap. Ved å benytte seg av en regnskapsfører, så kan en heller fokusere på de oppgavene som er viktige for veksten til bedriften.

  En regnskapsfører trenger ikke å ansettes, og slik som med de fleste andre tjenester kan du altså leie inn ekstern hjelp. I et enkeltmannsforetak kan det lønne seg å benytte en regnskapsfører når det er behov for å gjennomgå rutinemessig regnskapsføring. I tillegg kan bruk av en regnskapsfører lønne seg når de ulike oppgavene skal utføres, i forhold til de plikter som må utføres i forhold til myndighetene.

  Hver enkelt regnskapsfører fastsetter gjerne sin egen timelønn ut i fra hvilke tjenester som kan utføres og i forhold til hvor stor bedriften er. En regnskapsfører koster gjerne fra 700  kroner og opp mot 1500 kroner per time. Timesatsene varierer derimot stort, og foretaket må derfor være påpasselig å få med seg hva prisene faktisk er indikativ for i form av kvalitet.

  En regnskapsfører som blir benyttet av et enkeltmannsforetak behøver derimot ikke å være så dyr. Prisen reguleres selvsagt ut i fra hvilke avtaler som legges til grunn i forhold til de oppgavene som skal utføres. Dessuten spiller mange andre faktorer inn, og da kanskje spesielt erfaringen og rykte som regnskapsføreren har.

  Er det verdt å bruke regnskapsfører til enkeltmannsforetak?

  Det finnes mange gode grunner til å benytte seg av en regnskapsfører når regnskapet til et enkeltmannsforetak skal føres. Om et foretak velger å benytte seg av en regnskapsfører kan det lønne seg å benytte regnskapsfører til å utføre enkelte oppgaver, slik at det ferdige regnskapet er utført på en tilstrekkelig god måte.

  Et enkeltmannsforetak krever gjerne ikke at innehaver ansetter en regnskapsfører på fulltid. På denne måten kan et enkeltmannsforetak spare mye i lønnskostnader ved bruk av ekstern regnskapsfører. Dessuten kan en frigi tiden til de ansatte, slik at de kan fokusere på nettopp det de er gode på.

  Et enkeltmannsforetak kan også kutte ned mange kostnader ved å benytte seg av en regnskapsfører. Blant annet kan en regnskapsfører finne ulike besparelser som kan utføres i forhold til foretakets generelle utgifter. De ulike besparelsene kan blant annet nevnes å være besparelser på utgifter i forhold til skatter og avgifter.

  På sikt vil det nok lønne seg å benytte en regnskapsfører i forhold til de strenge reguleringene til myndighetene. Det er veldig mange punkter i regnskapet som må etterfølges på en tilstrekkelig måte. Derfor anbefales det å benytte en regnskapsfører til å gå gjennom regnskapet, før foretaket sender inn nødvendige dokumenter til norske myndigheter.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Slik velger du regnskapsfører til enkeltmannsforetak

  Det finnes mange gode grunner til at et enkeltmannsforetak skal benytte seg av en regnskapsfører. For det første vil et foretak spare mye på å ha en god oversikt over regnskapet til enhver tid. Et oppdatert regnskap vil gi snarlige svar på hvor det finnes uforutsette utgifter, og ikke minst utgifter som kan reduseres for å oppnå besparelser.

  Når et enkeltmannsforetak skal velge riktig regnskapsfører, så er det viktig at regnskapsføreren kan oppfylle ovennevnte krav som stilles for at regnskapet skal kunne fremstilles på riktig måte. Det er derfor vesentlig at et foretak velger en regnskapsfører som har god erfaring i å bistå enkeltmannsforetak på en tilstrekkelig måte.

  Det er i tillegg også viktig å dra nytte av kvalitet og pris for å sammenligne regnskapsførere, før det avgjøres hvilken regnskapsfører som skal benyttes. Det finnes store variasjoner for hvilken pris en regnskapsfører skal ha i forhold til hvilke tjenester som skal utføres, og det er mulig å finne relativt billige regnskapsførere. Det kan derfor være formålstjenlig å sammenligne de ulike regnskapsførerne før en landet på et valg.

  Å benytte en regnskapsfører vil i utgangspunktet medføre ekstra kostnader for et lite enkeltmannsforetak. Allikevel er det verdt å nevne tiden som frigjøres og hva denne kan benyttes til. En kan nemlig med denne sørge for mer vekst i bedriften, der de potensielle inntektene mest sannsynlig mer enn vil veie ut kostnaden av en regnskapsfører til enkeltmannsforetak.