Revisor: Alt du trenger å vite (oppgaver, lover, regler m.m.)

bilde

VIKTIG OVERSIKT: Et ryddig og riktig regnskap er viktig uansett om du er lovpålagt å bruke revisor eller ikke, siden det danner grunnlaget for bedriftens årsregnskap.

Sist oppdatert: 15. november 2023

  Det er mange aspekter som er viktig å ta med i betraktning om du planlegger å starte for deg selv. Først og fremst er det viktig å vurdere hvilken organisasjonsform som passer best for deg og de tjenester som du ønsker å tilby markedet. Du kan hovedsakelig velge mellom å opprette et enkeltmannsforetak eller et aksjeselskap.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Ditt valg av organisasjonsform vil være avgjørende for hvilke rettigheter du har, og ikke minst hvilke plikter du vil få i forhold til norske myndigheter. Før du går til det skrittet og registrerer deg med ønsket organisasjonsform, så er det viktig at du nøye planlegger etableringen av din nye bedrift.

  Du bør i dette tilfellet først og fremst vurdere om det finnes et marked for de tjenestene som du ønsker å tilby. Om det skulle vise seg å være et godt marked for de tjenester som du ønsker å tilby vil det være behov for en god økonomistyring. Etterhvert som omsetningen øker vil du gjerne få behov for en regnskapsfører eller en revisor for å se gjennom regnskapet.

  En regnskapsfører vil kunne bistå deg med generell regnskapsføring. Det mange ikke er klar over er at det kanskje vil bli nødvendig med en revisor når årsregnskapet etterhvert skal ferdigstilles. I denne artikkelen vil vi forklare hva en revisor er, og ikke minst hvilke oppgaver en revisor utfører, slik at du får en bedre oversikt.

  Få tilbud på regnskapsførere

  Uansett om ditt regnskap trenger revisjon eller ei, så er det viktig å ha et godt årsregnskap i bunnen. Det får du best gjennom en regnskapsfører. De beste kan være vanskelige å finne til en god pris, men skjemaet på vår side hjelper deg i hvert fall litt nærmere. Ved å fylle ut dette kan du nemlig motta 3 uforpliktende og gratis tilbud på regnskapsførere.

  Fyll ut informasjon om din selskapsform samt hva du trenger hjelp til, så får du 3 tilbud fra regnskapsførere som passer til dine behov. Alt du trenger å oppgi er din e-postadresse, og tilbudene vil bli sendt til deg kort tid etter at du har forespurt informasjon. Slik får du gratis og uforpliktende god oversikt over markedet, raskere enn noensinne før.

  Hva skiller regnskapsfører og revisor?

  Om du velger å etablere et enkeltmannsforetak kan du utføre regnskapet selv i begynnelsen. Du vil derimot oppnå gode fordeler om du benytter en regnskapsfører allerede i oppstartsfasen. En regnskapsfører vil bistå deg i å etablere gode rutiner i forhold til generell regnskapsføring. Dette er gode rutiner som på sikt vil danne grunnlaget for videre regnskapsføring i bedriften din.

  Det kan i begynnelsen være forvirrende når du skal sette deg inn i ulike lover og regler som er fastsatt av offentlige myndigheter. Det er i utgangspunktet ingen lover og regler som tilsier at en bedrift må benytte seg av en regnskapsfører. Om du velger å benytte deg av en regnskapsfører bør du være sikker på at din regnskapsfører er autorisert.

  Du må benytte en revisor når bedriften din er pliktig til å levere et årsregnskap som må revideres. Det er blant annet type organisasjonsform som bestemmer om bedriften din innehar revisjonsplikt eller ikke. En revisjon tilsier at regnskapet ditt blir revidert og kontrollert. Deretter må regnskapet bli signert av en godkjent og autorisert revisor. 

  I utgangspunktet behøver ikke små aksjeselskap å benytte seg av en revisor. Derimot blir et aksjeselskap revisjonspliktig om bedriften eksempelvis innehar en driftsinntekt på 5 millioner eller mer og består av flere enn 5 deltakere. Les mer om forskjellen mellom revisor og regnskapsfører her.

  Oppgavene til en revisor  

  Oppgavene til en revisor består av en rekke plikter som kan relateres til det statlige og internasjonale regelverket. En revisor utfører generelt en revisjon etter beste evne i forhold til eventuelle feil og mangler ved regnskapet til en bedrift. Regnskapstallene må være riktige da de danner grunnlaget for tallene i bedriftens årsregnskap.

  Kontroll av årsregnskap

  En kontroll av et årsregnskap tilsier en gjennomgang av en bedrifts regnskapstall. Dette er for å sikre at bedriften følger nødvendige regler og lover ved innsending av årsregnskap og eventuelt også en årsberetning. Det stilles blant annet store krav til dokumentasjon og avstemminger. Årsregnskapet skal sendes inn til Regnskapsregisteret.

  Om årsregnskapet sendes inn med uriktige opplysninger vil det få konsekvenser for årets skatteberegning. Dette kan blant annet medføre at skatten blir beregnet feil eller at bedriften må betale en tilleggsskatt. I tillegg vil feilregistrerte opplysninger få konsekvenser for om bedriften er kredittverdig ovenfor potensielle kunder og andre samarbeidspartnere.

  Når årsrapporten er ferdig kontrollert skal rapporten inneholde en dokumentert og avstemt balanse for saldo for de kontoer som vesentlige. Det er i denne sammenheng nødvendig at samtlige kontoer med balanse blir dokumentert. For at kontrollen av regnskapet skal foregå på en riktig måte bør bedriften inneha en god kontroll over hvordan regnskapet skal føres og kontrolleres.

  Bistand og rådgivning

  I forbindelse med føring av regnskap og ikke minst kontroll av årsregnskapet kan du søke råd og veiledning hos et profesjonelt regnskapsfirma. Der vil du raskt få en oversikt over hvilke detaljer som er nødvendig for å utføre et regnskap. Det kan være vanskelig å sette seg inn i hvordan du skal føre regnskap og mange bedriftseiere velger derfor å søke om råd og veiledning.

  Du kan også ta kontakt med offentlige kontorer for å få bistand og veiledning som er nødvendig for å klare deg på egenhånd. Ved å kontakte Skatteetaten vil du raskt få vite hvilke plikter og rettigheter du har i forhold til regnskap og skatt.

  Formålet med et oversiktlig regnskap er som nevnt at du skal få en oversikt over bedriftens budsjett i forhold til inntekter og utgifter. Med profesjonell rådgivning vil du få informasjon og råd om hvor du eksempelvis kan utføre besparelser i regnskapet ditt. Et ryddig regnskap vil gjøre det lettere for en revisor å godkjenne årsregnskapet.

  To typer revisor

  Det er to ulike typer revisorer som er registrert og godkjente av offentlige myndigheter. Dette er henholdsvis en statsautorisert revisor og en registrert revisor. En statsautorisert revisor innehar høyere utdannelse enn en registrert revisor. Revisjonspliktige bedrifter bør benytte seg av en revisor for å få kontrollert regnskapet som gjerne er utført av en regnskapsfører.

  Registrert revisor 

  En registrert revisor utfører mange av de samme oppgavene som en statsautorisert revisor. Derimot er autoriseringen av en registrert revisor og en statsautorisert revisor ikke den samme på grunnlag av utdannelseskravet. En registrert revisor kan blant annet ikke uføre revisoroppgaver for børsnoterte bedrifter. Derimot arbeider en registrert revisor gjerne i regnskapsfirma.

  Denne formen for revisor er underlagt en statsautorisert revisor i forhold til oppgaver og plikter. En registrert revisor kan utføre oppdrag innen grunnleggende revisjon for bedrifter. Dette vil i utgangspunktet tilsi en uavhengig kontroll og granskning av bedriftens årsregnskap. 

  En registrert revisor kan i tillegg til vanlige revisoroppgaver også bistå en bedrift med veiledning og råd innen faget regnskap og revisjon. Ved å benytte deg av en registrert revisor vil du få en god oversikt over bedriftens regnskap og ikke minst oppnå et årsregnskap som blir godkjent av norske myndigheter.

  Statsautorisert revisor

  En statsautorisert revisor er den øverste tittelen som du i utgangspunktet kan oppnå når det gjelder regnskap og revisjon. En revisor med denne tittelen kan også være oppdragsansvarlig for revisjoner som blir utført i forhold til bedrifter som er børsnoterte. Dette er hovedsakelig den største forskjellen mellom en registrert revisor og statsautorisert revisor.

  En statsautorisert revisor kan utføre oppdrag innen revisjon for samtlige organisasjonsformer som blant annet enkeltmannsforetak eller aksjeselskap. Dette er oppgaver som omfatter revisjon, regnskap, skatterett og verdsettelser av bedrifter. I tillegg til andre regnskapsoppgaver som er pålagt bedriften.

  Det finnes mange ulike måter å jobbe på om du er revisor. Du kan blant annet arbeide i et revisjonsteam eller alene som en selvstendig revisor. En statsautorisert revisor  er kvalifisert til å gjennomgå en bedrifts regnskap og bestemme om dette regnskapet er utført i forhold til de lover og regler som foreligger i regnskapsloven.

  Utdanning for å bli revisor

  Det stilles særskilte krav for å oppnå henholdsvis tittelen registrert revisor og statsautorisert revisor. Dette er to ulike utdannelser som hver og en bygger på den samme utdannelsen på Handelshøyskolen innen faget regnskap og finans. For å oppnå en tittel innen revisjon kan revisorutdannelsen også kombineres med fagene samfunnsøkonomi og juss.

  For å oppnå tittelen statsautorisert revisor må du ha fullført en mastergrad i faget regnskap og revisjon. I tillegg til å ha fullført denne utdannelsen må du ha gjennomført og bestått tre års praksis i revisorfaget. Etter å ha bestått både utdannelse og praksis må utdannelsen bli godkjent av Finanstilsynet.

  For å oppnå tittelen registrert revisor må du derimot fullføre en bachelor utdannelse i regnskap og revisjon. Deretter må du opparbeide deg minst 3 års erfaring innen revisor faget. Når revisorutdannelse og praksis er gjennomført vil du få tittelen registrert revisor. En statsautorisert og registrert revisor er  svært ettertraktet blant oppdragsgivere.

  Selv om en revisor regnes som  ferdig utdannet etter endt utdannelse og praksis stilles det krav til ulike former for etterutdanning. Dette er for at revisorene til enhver tid skal være oppdatert i forhold til dagens revisorfag. Det er generelt mer kostbart å benytte revisorer i forhold til regnskapsførere.

  Hvem er revisjonspliktig?

  Det er flere viktige faktorer som er med på avgjøre om en bedrift er revisjonspliktig eller ikke. Hovedsakelig bestemmes revisjonsplikten ut fra bedriftens organisasjonsform. I tillegg bestemmes revisjonsplikten ut fra størrelsen på bedriften. Enkelt bransjer er også underlagt en revisjonsplikt på særskilt grunnlag. Dette er bransjer som omfatter blant annet advokater, eiendomsmeglere, og regnskapsførere.

  Generelt har ikke små enkeltmannsforetak en revisjonsplikt. En revisjonsplikt vil derimot bli gjeldende om bedriften har mer enn  5 millioner kroner i omsetning i forhold til fjorårets regnskapsår. I tillegg må bedriftens balanse inneha eiendeler på mer enn 20 millioner eller en gjennomsnittlig sum av ansatte på over 20 årsverk. Små aksjeselskap behøver generelt ikke en revisor.

  Det er hovedsakelig tre punkter som generelt avgjør om et aksjeselskap er revisjonspliktig eller ikke. Bedriften er ikke revisjonspliktig om den har mindre enn 6 millioner i driftsinntekter eller mindre enn 23 millioner i balansesum i året. I tillegg har et aksjeselskap ikke revisjonsplikt om den gjennomsnittlige summen av ansatte er mindre enn 10 årsverk.

  En revisjonsplikt inntrer om de fastsatte grensene overstiges i det gjeldende året. Bedriften blir da revisjonspliktig i det påfølgende regnskapsåret. Dette gjelder motsatt om resultatet ikke overstiger de fastsatte grensene. Om en bedrift ikke overstiger de fastsatte grensene i gjeldende år kan bedriften velge å ikke utføre revisjon året etter.

  Kan en søke om å unngå revisjon?

  Det er mulig å velge bort at bedriftens årsregnskap skal revideres. Dette alternativet gjelder først og fremst for aksjeselskap og betegnes som Fravalg av revisjon. Bedriftens årsregnskap må leveres selv om alternativet fravalg av revisjon velges. Bedrifter som ønsker å unngå revisjon kan sende inn en melding til Samordnet registermelding.

  En bedrift som ønsker å benytte seg av muligheten om fravalg av revisjon må legge ved inneværende års generalforsamlingsprotokoll. Denne protokollen skal dokumentere at bedriften har vedtatt at det ikke er ønskelig med revisjon i gjeldende år. Om du ønsker å benytte deg av denne valgmuligheten er det viktig at du forholder deg til fastsatte frister og regler.

  Din bedrift behøver ikke å revidere årsregnskapet om det innehar driftsinntekter på under 6 millioner eller en balansesum som er lavere enn 23 millioner. I tillegg kan fravalg av revisjon velges om bedriften i gjennomsnittet består av mindre enn 10 ansatte.

  Det er flere ulike bransjer som ikke kan velge fravalg av revisjon som et alternativ. Dette er blant annet bransjer innen virksomheter som apotek, advokat, godkjente entreprenører og bedrifter som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. Enkelte nye aksjeselskaper kan også velge at det ikke er ønskelig å bruke revisor i stiftelsesdokumentene.

  En revisor er regnskapspoliti

  En revisor skal som nevnt fungere som en uavhengig kontrollør av bedriftens årsregnskap. Det er derfor vesentlig at de finansielle forholdene i bedriften ikke vedgår revisor i andre sammenhenger. Siden revisor innehar en viktig rolle i forholdet mellom stat og bedrift fungerer revisoren som en form for regnskapspoliti.

  Bedriften vil bli ilagt et forsinkelsesgebyr dersom Regnskapsregisteret mottar årsregnskapet for sent i henhold til gitte innsendelsesfrister. Et forsinkelsesgebyr vil tilsi at det i de første 8 ukene vil tilkomme et ukentlig rettsgebyr på rundt kroner 1100,-. Deretter påløper det flere rettsgebyr alt ettersom hvor lang tid etter fristen årsregnskapet blir innsendt.

  Det er meget viktig at en bedrift uavhengig av organisasjonsform følger gitte frister som til enhver tid er fastsatt av staten og offentlige myndigheter. Hvis bedriften ikke etterfølger regler og frister vil bedriften bli møtt med alvorlige sanksjoner og gebyrer. Hvis årsregnskapet ikke har blitt sendt inn til 

  Regnskapsregisteret innen et halvt år etter den første fristen vil tingretten oppløse selskapet.

  Bedriften har først og fremst ansvaret for å sende inn et revidert årsregnskap. Derimot vil bedriftens styremedlemmer bli solidarisk ansvarlig om det økonomiske ansvaret ikke blir fulgt. Det er hovedsakelig vedtak i Regnskapsloven som legges til grunn ved slike restriksjoner.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Finn revisor i dag

  Før tiden er inne for innsendelse av årets årsregnskap anbefales det å finne en godkjent revisor. Det er viktig at revisoren som gjennomgår kontrollen av årsregnskapet er kvalifisert til å utføre denne oppgaven. Din bedrift bør derfor velger et revisjonsselskap som er offentlig godkjent.

  Ved å benytte en revisor vil du garantert slippe uforutsette hendelser i forhold til bedriftens regnskap. Statlige gebyrer og sanksjoner er en unødvendig konsekvens av å ikke overholde frister og rutiner. Er du usikker på om bedriften er pliktet til å sende inn revidert årsregnskap kan du sjekke dette i Revisorloven.

  Er bedriften ikke pliktig til å sende inn et godkjent og revidert årsregnskap anbefales det allikevel å bruke god tid på regnskapet. Med gode regnskapsrutiner vil din bedrift fungere bedre ettersom du til enhver tid har oversikt over inntekter og utgifter. Du vil på denne måten unngå uforutsette utgifter.

  Når det skal etableres gode regnskapsrutiner og en god oversikt over bedriftens budsjett kan du med fordel kontakte en regnskapsfører eller revisor. Både regnskapsfører og revisor kan bistå deg med gode råd i forbindelse med føring av regnskapet. En godkjent revisor er derimot nødvendig om bedriften er pliktig til å sende inn et årsregnskap.

  Få svar på ofte stilte spørsmål om revisorer

  Meldingsboble
  Hva er en revisor?

  En revisor er en autorisert og uavhengig person eller et firma som undersøker en bedrifts regnskap og gir en bekreftelse på at det er riktig og i samsvar med regelverket.

  Meldingsboble
  Hvorfor bør jeg bruke en revisor?

  Bruk av en revisor kan gi deg trygghet og sikkerhet i at bedriftens økonomi er i samsvar med regelverket og at du tar de riktige økonomiske beslutningene.

  Meldingsboble
  Hva slags tjenester tilbyr revisorer?

  Revisorer tilbyr vanligvis tjenester som revisjon av årsregnskapet, revisjon av skattemeldingen, rådgivning om økonomiske beslutninger og internkontroll.

  Meldingsboble
  Hvordan kan jeg velge riktig revisor?

  Du kan velge riktig revisor ved å undersøke deres erfaring og omdømme, referanser fra tidligere kunder, og å sjekke at de er autorisert og registrert hos Finanstilsynet.

  Meldingsboble
  Hva er forskjellen mellom en revisor og en regnskapsfører?

  Mens en regnskapsfører fører regnskapet for en bedrift, undersøker en revisor regnskapet og gir en bekreftelse på at det er riktig og i samsvar med regelverket.

  Meldingsboble
  Hvorfor er det viktig å bruke en autorisert revisor?

  Bruk av en autorisert revisor kan gi deg trygghet og sikkerhet i at revisjonen av bedriftens regnskap er gjennomført i henhold til regelverket og standardene for revisjon.