Prosjektregnskap: Alt du trenger å vite (innhold, pliktige m.m.)

bilde

REGNSKAP: Et regnskapsprogram kan gjøre det mye enklere for deg som er pliktig til å føre prosjektregnskap.

Sist oppdatert: 11. november 2023

  Som navnet “prosjekt” tilsier, er målet med et prosjektregnskap å gi en oversikt over hvordan et gitt prosjekt bidrar til din bedrifts inntekter og kostnader, over en gitt periode.

  Med andre ord er et prosjektregnskap et regnskap som inneholder de inntektene og utgiftene som er direkte knyttet til gjennomføringen av et prosjekt i henhold til prosjektplanen eller budsjettet. 

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Vi vil i denne artikkelen gi en del råd i forhold til gjennomføringen av et prosjektregnskap, i tillegg til å belyse hvilke type selskaper som er lovpålagt å føre disse.

  Hvem er pliktige til å føre prosjektregnskap?

  Det er Bokføringsforskriften, delkapittel 8-1 som regulerer hvilke bedrifter som er pliktige til å føre prosjektregnskap. I forskriften fremkommer det blant annet i § 8-1-1 at virkeområdet for bestemmelsen gjelder;

  “Dette delkapittelet gjelder den som utfører arbeid for egen eller andres regning innen bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri.”

  I tillegg til å belyse hvilke bransjer som er underlagt kravet om prosjektregnskap, fremkommer det i § 8-1-3 hvilke størrelse et prosjekt må ha for å bli underlagt forskriften.

  “For hver periode med pliktig regnskapsrapportering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, skal det kunne utarbeides egne spesifikasjoner (prosjektregnskap) etter § 8-1-4 for prosjekter der anbudspris eller anslått omsetningsverdi overstiger kr 300 000 eksklusive merverdiavgift.”

  Med andre ord er du pliktig å føre prosjektregnskap dersom du operer innen bygg-, anleggs- eller verftsindustrien og har et oppdrag der antatt omsetningsverdi overstiger kr. 300 000 eks. mva. Dette gjelder også prosjekter for egen regning.

  Det er viktig å merke seg at dette kun gjelder “fysisk” rettet arbeid. Arkitekter, konsulenter, rådgivere o.l. vil normalt ikke være omfattet disse reglene, men det vil altså selskaper som leverer “fysiske tjenester” som snekkerarbeid, taktekking, maling, rørleggerarbeid, muring, osv.

  Om din bedrift faller inn under forskriften, og således er pliktige til å føre et prosjektregnskap, vil myndighetene kontrollere disse. De vil da kontrollere at alle inntekter er inkludert, og at alle kostnader kan knyttes til konkrete prosjekter. Alle bedrifter som utfører arbeid innen disse industriene, uavhengig av antatt verdi på oppdraget er derfor også pliktig til å dokumentere utførte timer per oppdrag.

  Hva må et prosjektregnskap inneholde?

  I Bokføringsforskriften § 8-1-4 kommer det klart frem at prosjektregnskap skal inneholde følgende opplysninger;

  1. prosjektkode
  2. oppdragsgivers navn og adresse, eventuelt organisasjonsnummer
  3. oppdraget art 
  4. oppdragets oppstart
  5. oppdragets opphør
  6. alle direkte kostnader
  7. alle inntekter

  “Spesifikasjoner av kostnader og inntekter skal tilpasses oppdragets art. Kostnader skal minst spesifiseres på lønnskostnader, materialkostnader, kostnader til underentreprenører og andre direkte kostnader.”

  Merk også at prosjektregnskapet som helhet, samt byggekontrakter med anbud og kalkyler, tegninger, kontrakter med underentreprenører, timelister, ordrelister og annen dokumentasjon som underbygger dette regnes som primærdokumentasjon og skal oppbevares i 5 år (i henhold til Bokføringslovens krav om forsvarlig oppbevaring).

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Vi anbefaler bruk av regnskapsprogram

  Moderne regnskapsprogrammer har gjort det mye enklere å føre prosjektregnskap, uavhengig av størrelse og kompleksitet. 

  Ting som timeføring og detaljstyring av inntekter og utgifter med løpende avregning er ofte integrerte tjenester og gjør det enkelt å bruke prosjektregnskapet som et styringsverktøy, samtidig som det sikrer at du fører regnskapet etter gjeldende lovverk.

  Med andre ord, er det både enklere og bedre å ta i bruk et regnskapsprogram.

  Få svar på ofte stilte spørsmål om prosjektregnskap

  Meldingsboble
  Hva er prosjektregnskap?

  Prosjektregnskap er en metode for å spore økonomiske kostnader og inntekter som er relatert til et bestemt prosjekt.

  Meldingsboble
  Hvilke verktøy kan jeg bruke for å administrere prosjektregnskapet mitt?

  Du kan bruke verktøy som regnskapsprogrammer eller prosjektstyringsprogrammer for å administrere prosjektregnskapet ditt.

  Meldingsboble
  Hva bør et prosjektregnskap inneholde?

  Et prosjektregnskap bør inneholde informasjon som inntekter, kostnader, budsjett, eventuelle avvik fra budsjettet, og en oversikt over prosjektets økonomiske resultater.

  Meldingsboble
  Hvorfor er prosjektregnskap viktig?

  Prosjektregnskap er viktig for å sikre at prosjektet holder seg innenfor budsjettet og for å hjelpe deg med å identifisere eventuelle avvik eller problemer tidlig i prosjektet.

  Meldingsboble
  Hva bør jeg gjøre hvis prosjektregnskapet mitt viser et budsjettavvik?

  Hvis prosjektregnskapet viser et budsjettavvik, bør du analysere årsaken til avviket og vurdere hva som kan gjøres for å bringe prosjektet tilbake på budsjett. En regnskapsfører kan hjelpe deg med å identifisere og adressere problemene som fører til budsjettavvik.

  Meldingsboble
  Hvordan kan en regnskapsfører hjelpe meg med å administrere prosjektregnskapet mitt?

  En regnskapsfører kan hjelpe deg med å sette opp og administrere prosjektregnskapet ditt, og sikre at alle transaksjoner og økonomiske data er nøyaktig registrert. De kan også hjelpe deg med å analysere prosjektregnskapet og gi råd om hvordan du kan optimalisere prosjektets økonomi.