Verdsettelse av selskap: Slik går du frem

bilde

TALLKNUSING: Ved versetting av selskap er det mye arbeid med regnskapet, for å se hva selskapet faktisk tjener, samt hvor trygge inntektskildene er.

Sist oppdatert: 9. juli 2024

  Verdsettelse av et selskap handler om å finne ut av hva selskapet er verdt i kroner og øre. Det kan være nyttig i flere sammenhenger, for eksempel hvis du ønsker å kjøpe et selskap eller lurer på hva ditt eget selskap er verdt.

  Hvordan går man frem for å verdsette et selskap? Hva gjør at vi kan vite nøyaktig hva et selskap er verdt? Enten man har bygget opp et selskap, overtatt ett eller ønsker å utvide, er det naturlig å ville ha penger for den innsatsen man legger ned i å få noe til å utvikle seg.

  Ønsket om å tjene penger, fører dessverre også ofte til at mange overvurderer hvilken verdi selskapet egentlig har. Det er ikke noe unaturlig i det, men det kan føre til økonomiske utfordringer hvis man gaper over for mye.

  Det vil derfor være helt sentralt å gjennomføre en verdivurdering. Noen gjør det kun når det blir snakk om å selge selskapet, eller å bytte ut eieren, men for mange kan det som sagt også være nyttig for å få vite nøyaktig hvor mye selskapet er verdt slik at man ikke gaper over for mye økonomisk. Før du begynner må du være klar over at en verdsettelse kan være en ganske krevende prosess. Det er derfor ikke noe du bør kaste deg uti for moro skyld. Det er mange verdier som skal fastsettes og måles, og det er en del prinsipper man skal følge.

  I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hvordan du kan finne ut av verdien til et selskap.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Balansebaserte og inntjeningsbaserte metoder

  Det første du må gjøre er å finne en fremgangsmåte som passer for deg. Det er flere metoder for verdsettelse av et selskap å velge blant. Disse kan imidlertid plasseres i en av to kategorier avhengig av hvilke verdier det er som vurderes.

  Den første kalles for balansebaserte metoder. Her finner du metoder som hjelper deg med å vurdere både håndfaste og mindre håndfaste ting. Det vil med andre ord si materielle verdier, som blant annet utstyr, varelager og lokaler, og immaterielle eiendeler, som for eksempel patenter og varemerker.

  Balansebaserte metoder:

  1. bokført egenkapital
  2. substansverdi (verdijustert egenkapital)
  3. likvidasjonsverdi

  Inntjeningsbaserte metoder handler om å vurdere selskapets potensiale. Denne formen for verdivurdering skjer gjennom å sette en verdi på fremtidens kontantstrømmer. Dette er en vanskelig form for verdivurdering, da de fleste eksperter mener at et mulig potensiale en gang i fremtiden ikke har noe i verdivurderingen å gjøre. Slike metoder brukes imidlertid ofte når man skal vurdere verdien til teknologiske oppstartsselskaper.

  Inntjeningsbaserte metoder:

  1. kontantstrømbaserte modeller (DCF)
  2. normalresultatmetoden
  3. multipler/relative metoder (P/E-metoden mv.)

  De inntjeningsbaserte metodene deles gjerne inn i fire faser. Den første handler om analyse av historiske data, som deretter brukes til å tolke hvordan utviklingen kan bli fremover. Fase nummer to handler om budsjetter og markedsforventninger. Fase tre handler om selve verdivurderingen og i den siste fasen skrives det en rapport der det tas hensyn til oppdragsgiverens behov.

  Mange velger å bruke en kombinasjon av disse metodene, men de metodene som er basert på inntjening er de som blir brukt mest. Spesielt om selskapet som vurderes skal fortsette driften. Dersom selskapet skal legges ned, brukes ofte de balansebaserte metodene

  Resultatregnskapet er viktig for verdisettingen

  Å utforme et resultatregnskap er en av de oppgavene som følger med det å drive et selskap. Under verdivurderingen bør den eller de som gjør denne jobben få tilgang på helt oppdaterte tall. Resultatet fra i fjor vil i de fleste tilfeller ikke være gjeldende året etter. Det kan også være en god idé å datostemple verdivurderingen, slik at man vet hvorfor resultatet ble slik det ble.

  Kjøp og salg påvirker selskapets verdi

  Som regel ønsker man å få en verdsettelse av selskapet sitt, som sier noe om hva man kan selge det for. Motsatt ønsker man en verdivurdering som sier noe om hva man må betale for et selskap man ønsker å kjøpe. Kjøp og salg er derfor viktige stikkord her. Hvem som er kjøperen, kan faktisk også påvirke selskapets verdi.

  Dette finnes noen utfordringer, da det ofte er vanskelig å sette opp et slikt regnskap. Det er likevel en god idé å huske på at ulike varer og tjenester har ulik verdi for forskjellige kjøpere.

  Vi beveger oss her over på synergieffekter og strategiske verdier, som avhenger av kjøperens situasjon. Dette er noen komplekse begreper, men det handler hovedsakelig om stordriftsfordeler, tilgang på nye markeder, konkurransen på markedet og lignende faktorer. Siden disse faktorene varierer fra kjøper til kjøper, settes det gjerne et skille mellom selskapets strategiske verdi og verdien på foretaket alene. Det er den siste verdien som vil være lik for alle mulige kjøpere.

  I hvor stor grad den såkalte strategiske verdien faktisk påvirker sluttprisen, er det veldig vanskelig å si noe om. Det er ikke en verdi man så lett måler, eller kan sammenligne med andre kjøp. Forhandlingsmakt vil også ha mye å si. Noen kjøpere er dyktigere til å forhandle enn andre, eller sitter i en sterkere posisjon til å stille krav, og dette vil kunne påvirke sluttsummen mer enn strategiske verdier.

  Selgere kan også sitte med stor forhandlingsmakt når det kommer til kjøpssituasjoner. Som selger sitter du på noens store drøm. For mange kjøpere vil et selskap ha en langt større verdi enn kun det som kan måles i kroner og øre. Slike ikke-økonomiske verdier kan også påvirke prisen stort, og gi selgeren mye makt.

  Strukturkapital

  Strukturkapital er et viktig element når det kommer til et selskaps verdi. Strukturkapital handler om strukturene som er skapt for at selskapet skal fungere så godt som mulig, og kan deles inn i intern og ekstern kapital.

  Den interne strukturkapitalen handler om etablerte prosedyrer for ledelse, hvilke støttesystemer som er på plass for å gjennomføre utviklingsprosesser, dokumentasjon og prosedyrer for gjennomføring av kunnskapsoverføring. Patenter, oppfinnelser og markedskunnskap inngår også.

  Den eksterne strukturkapitalen handler om relasjonene selskapet har til kunder og leverandører, partnere og varemerkets posisjon i markedet.

  Både intern og ekstern strukturkapital faller inn under det som kan kalles immaterielle verdier, likevel kan det være viktig å både måle og dokumentere dette.

  Man skal heller ikke glemme den menneskelige kapitalen. De ansattes kunnskap, kompetanse og engasjement er en viktig del av et selskaps verdi. For noen selskaper kan det være tilnærmet katastrofalt dersom de ansatte forsvinner.

  Verdi er et subjektivt begrep

  Kjøper og selger har ulike interesser når det kommer til et selskap, og verdi er egentlig et veldig subjektivt begrep. Derfor er det sånn sett ingen korrekt måte å måle verdien til et selskap på, og i tillegg er det mulighet for at det kan oppstå feil. Risiko, investeringsbehov og inntjeningspotensialet vil snakkes opp av den ene parten og ned av den andre. Det viktigste man derfor kan gjøre er å få hjelp av en uavhengig og erfaren part til å regne ut hvor mye selskapet er verdt.

  Uansett vil det lønne seg for begge parter å sitte med så mye fakta som overhodet mulig. Når du skal kjøpe eller selge et selskap, kan det være veldig lurt ta kontakt med en revisor. Mange revisorer har mye erfaring med eierskifte og verdivurdering av selskap. Dette er en uavhengig tredjepart, som kan sørge for at det ikke blir begått noen feil i denne viktige prosessen.

  Hvor mye koster verdsettelse av selskapet?

  Verdsettelse av et selskap er en langvarig prosess, og den kommer sjelden uten kostnader. Det er hvor omfattende denne prosessen er, som avgjør selve prisen. Det er imidlertid ikke uvanlig at det kan koste flere titalls tusen å få selskapet verdsatt.

  Ønsker du å gjøre mye selv eller du har et lite selskap, kan prisen bli betydelig mindre. Det er i midlertidig viktig å huske på at en troverdig, profesjonell verdivurdering bør gjøres av en person med en grad innenfor økonomi. Det er også viktig å få hjelp av noen som ikke har noen bånd til selskapet. På den måten får omverden tillit til at verdisettingen er reell og til å stole på.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Oppsummering

  Det er mange grunner til å verdsette et selskap. Det kan handle om en forestående fusjon, et oppkjøp eller salg. Uansett grunn, er det viktig å finne en habil person til å bistå med verdsettelsen, slik at alle parter kan føle seg trygge på at tallene er så riktig som mulig på det aktuelle tidspunktet.

  Det finnes flere metoder man kan benytte seg av for selve vurderingen. Hvilken metode du bør velge kommer helt an på hvilket selskap du har, og hva du er mest interessert i å få vite. Ofte kan det være lurt å velge en kombinasjon av flere metoder, da dette kan gi deg et godt helhetsbilde. De aller fleste ønsker å vite hvilke verdier man sitter på her og nå, men også hvilke verdier man kan sitte på i fremtiden. Det er tross alt helt avgjørende for hvordan fremtiden til det aktuelle selskapet ser ut. Dermed er en kombinasjon av disse metodene å anbefale.