Styreansvar: Alt du trenger å vite

bilde

VIKTIG ANSVAR: Styreansvaret er et viktig ansvar som kan ha juridiske konsekvenser om det ikke utføres riktig.

Sist oppdatert: 19. september 2023

  Sitter du, eller ønsker du å sitte, med et styreansvar uten å være helt sikker på hva det innebærer? Et styre er en person eller en gruppe med personer som leder og har ansvaret for en bedrift, en organisasjon, et lag eller lignende. Et styre trenger altså ikke å bestå av mange mennesker. I et aksjeselskap, for eksempel, kan et styre utgjøres av kun en person.

  Styret velges av selskapets eiere

  I et selskap blir styremedlemmene valgt av selskapets eiere. De skal sikre at eiernes interesser blir ivaretatt mens selskapet utvikler seg. Styremedlemmene i en organisasjon blir valgt av organisasjonens medlemmer, og de skal ivareta organisasjonens og medlemmenes interesser.

  Et styre er altså det øverste ledelsesorganet. Det er vanlig at styremedlemmene skal gjennomgå og lage strategier, ha kontroll over diverse oppgaver og lignende.

  Hovedformålet med de aller fleste styrer er å holde kontroll over selskapets eller organisasjonens økonomiske situasjon. Hvor stor innflytelse et styre har kommer veldig an på situasjonen og hvilket selskap man er i samt organisasjonskulturen. Noen styrer er ilagt strengere krav, mens andre har mye mer frihet.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Styrets sammensetning

  Et styre må ha en leder. Denne lederen kan bli valgt av en generalforsamling eller stemt frem av medlemmene. Et styre består også av en sekretær, en økonomiansvarlig og flere styremedlemmer med ulikt ansvar.

  Det kan være flere ledere, eller reserveledere. Titlene og oppgavene er det opp til styret og menneskene som velger dem inn å bestemme. Det kan være mye ansvar å velges inn i et styre, og det er viktig å være klar over hva dette ansvaret innebærer før du tar på deg ansvaret.

  Hva er styreansvar?

  Styreansvar innebærer at styremedlemmer holdes personlig erstatningsansvarlige for handlinger eller unnlatelser som de foretar på selskapets vegne.

  Styreansvar er som regel noe som vil bli diskutert rundt saker som omhandler konkurs, mislykkede målsettinger eller at noen forlater sine roller uten at andre er enige i dette. Det er viktig å være klar over at det ikke er enkelt å påkreve styreansvar. Terskelen for å pådra seg et personlig erstatningsansvar for et selskap og lignende i Norge er veldig høyt.

  Det rettslige grunnlaget

  Som alltid er det lover og regler som styrer dette og legger grunnlaget for hva som er lov å gjøre og ikke gjøre. Aksjeloven tjener som et godt eksempel her. Aksjeloven sier tydelig at det i bunn og grunn er selskapet som er ansvarlig for sine forpliktelser. Styremedlemmer skal ha et begrenset ansvar rent økonomisk. Dette gjelder også i såkalte risikofylte selskaper.

  Aksjeloven har i midlertidig et unntak når det kommer til dette med styremedlemmenes erstatningsansvar. Unntaket er å finne i paragraf 17-1, og handler om ulovfestede culpaansvar. Det er en norm som blir lagt ned for å avgjøre om det foreligger et ansvarsgrunnlag for noen av styremedlemmene. Det blir vurdert om selskapet har en forsvarlig og alminnelig god ledelse sett opp mot slike faktorer som selskapets størrelse. I tillegg vurderes det om handleplikten til styret er overholdt. Denne er beskrevet i aksjelovens paragraf 3-5.

  Det er selskapet, selskapets kreditorer, selskapets aksjonærer og eventuelle leverandører, arbeidstakere og offentlige myndigheter som kan reise krav om styreansvar.

  Kontrollansvar

  Styremedlemmene har et kontrollansvar for det som skjer og skal skje, og dette er veldig viktig – selv om det er på overordnet nivå. Det foreligger heller ikke gode nok systemer for rapportering av nødvendig informasjon innad i bedriften. Det er mangelfull rapportering som ofte feller et styre.

  Det er også viktig at et styre stiller de riktige og nødvendige spørsmålene til de som sitter med hovedansvaret, og det er viktig at dette blir fulgt opp.

  Noen eksempler på saker hvor styret kan holdes ansvarlig er:

  • Om selskapet har prioritert utbetaling av utbytte i stedet for innbetaling av offentlige avgifter, som for eksempel skattetrekk, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift.
  • Om selskapet ikke har overholdt regnskapsplikten.
  • Om selskapet har kamuflert et lån til en aksjonær som et utbytte, når det i virkeligheten kan sammenlignes med et utbytte, og selskapet i tillegg ikke har nok egenkapital.

  Hvordan kan man som styremedlem unngå dette?

  Det er selvfølgelig veldig vanskelig å bli stilt personlig erstatningsansvarlig. Det betyr mye for økonomien til den enkelte og personen det gjelder. For å unngå dette er det viktig å sørge for at styret har nok kunnskap til å kunne utføre oppgavene slik det er ønsket, krevd og ikke minst forsvarlig. Alle styrets medlemmer må rett og slett ha nok kunnskap til å kunne gjøre en god nok jobb.

  Det er viktig å gjøre alle klar over forhåndsregler samt hvordan man skal handle når en uønsket situasjon oppstår. Formålet er å hindre at alvorlige situasjoner i det hele tatt oppstår, men ofte forekommer det situasjoner, som kan føre til styreansvar fordi ingen visste hva de skulle gjøre.

  God kommunikasjon er nøkkelen til alt, og derfor er det viktig å etablere funksjonelle kommunikasjonskanaler innad i selskapet, bedriften, organisasjonen og så videre. Det må på forhånd være klart for alle hvem man skal kunne kontakte for å videreføre essensiell informasjon.

  Alt bør dokumenteres. Det holder ikke med en muntlig bekreftelse, da det ikke kan dokumenteres i etterkant. For ikke å snakke om at det er lett å glemme ting. Dersom alt av styrearbeidet blir, vil det for alltid være tilgjengelig og da er det lettere å kunne bevise eller motbevise noe hvis det skulle være nødvendig.

  Styreansvar kan bli en sak selv om alle forholdsregler blir tatt, men forhåndsregler vil minimere at en slik situasjon oppstår.

  Styreansvarsforsikring

  Sitter du i et styre, kan det være veldig lurt å skaffe seg en forsikring. Mange forsikringsselskaper tilbyr en spesiell forsikring som nettopp handler om styreansvar. Det er nemlig slik at om det blir reist styreansvar, står man personlig ansvarlig. Har man en forsikring, vil dette hjelpe med dette ansvaret.

  Det er litt ulikt hva forsikringer dekker, men standard er:

  • skader på personer
  • skader på eiendeler og produkter
  • økonomiske tap som ikke skyldes fysiske skader på personer, eiendeler eller produkter (formueskade)

  Forsikringen er ment å beskytte:

  • styremedlemmer og varamedlemmer
  • daglig leder og administrerende direktører
  • medlemmer av konsernledelsen
  • ansatte som pådrar seg selvstendig lederansvar
  • medlemmer av bedriftsforsamlingen

  Forsikringen gir deg juridisk hjelp når du trenger det. Hvis erstatningsansvaret dekkes av forsikringen, vil jurister ta kontakt med deg og se om det foreligger noen rettslig grunn bak erstatningsansvaret eller ikke.

  En styreansvarsforsikring vil gi deg en økonomisk trygghet. Det er viktig å huske på at det allikevel ikke fjerner det personlige ansvaret, men at det kan trygge deg mer på veien. Forsikringen skal hjelpe til med å dekke utgifter, og hindre store økonomiske tap.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Gode råd før du sier ja til et styreverv

  Det kan føles både ærefullt og overveldende å bli bedt om å sitte i et styre. Det handler om prestisje, nettverk, erfaring og innflytelse, men slik vi har vært inne på er det også et stort ansvar. Her kommer noen gode råd du bør tenke over før du eventuelt takker ja.

  1.  Er du motivert til å sitte i et styre, og føler du at du har noe å bidra med? Styreverv krever at du kjenner selskapet, og har tid til å gjøre jobben som kreves. De fleste styreverv varer i to år, og møter gjerne en gang per måned.

  2.  Å sitte i et styre betyr at du også har styreansvar. Det betyr ansvar for at selskapet drives forsvarlig, og følger gjeldende lover. Om du ikke har kompetanse og kunnskap om dette, bør du skaffe deg det.

  3.  Du bør også sjekke eventuelle interessekonflikter. Har du bånd til andre aktører, som kan gjøre deg inhabil?

  4.  Det kan også lønne seg å sjekke om selskapet har god historikk når det gjelder samarbeid med styret. Det kan i tillegg være en god idé å tenke over om du har tillitt til og føler at du kan samarbeide med de andre medlemmene i styret.

  5.  Sjekk opp selve selskapet. Du finner informasjon om dem på Altinn. Her kan du blant annet se om de har fått regnskapet sitt godkjent, om de har en revisor og om de har nok egenkapital.

  6.  Er du klar til å påta deg styreansvar? Om noen går til erstatningssak mot selskapet, kan du miste alt du eier. Du bør derfor også sjekke at selskapet tilbyr styreansvarsforsikring.

  Oppsummering

  Det er både spennende og ærefullt å bli bedt om å sitte i et styre. Styremedlemmer har også styreansvar, og dette kan ende med å bli svært kostbart. Det skyldes at du kan bli personlig ansvarlig om noen lider økonomisk tap. Det er viktig å ha kunnskap om selskapet du sitter i styret til, og nok kompetanse om selve styrearbeidet. Styreansvarsforsikring kan gi deg som styremedlem økonomisk trygghet.