Generasjonsskifte i selskap: Slik går du frem

bilde

VIKTIGE REGLER: Ved et generasjonskifte er det viktig å følge reglene nøye for å unngå problemer i etterkant.

Sist oppdatert: 27. mars 2024

  Alle selskaper vil etter hvert komme til et punkt der det både er nødvendig og naturlig å tenke på hva som skal skje videre. Hvem skal forvalte formuen, hvem skal lede selskapet videre og hvordan skal det gjøres? Det er ofte her tanken om generasjonsskifte kommer inn.

  En kritisk periode

  Generasjonsskifte er ofte en veldig kritisk fase i et selskaps liv. Det er mye følelser inne i bildet, for ikke å snakke om hvor mye som skal føres over til en ny eier. Konflikter kan dessverre lett oppstå, noe som kan skape mange forstyrrelser eller i verste fall føre til konkurs.

  Generasjonsskifte handler som regel alltid mer om juss enn om den faktiske økonomien. Dette kan overraske veldig mange, som tenker at økonomien er det aller viktigste. Det er viktig å ha tankene litt ekstra på jussen i denne kritiske perioden. Forholdet mellom eiere, eierfamilien og eventuelle andre i ledelsen må tas på alvor. Et generasjonsskifte krever at man har evnen og viljen til å tenke bredt, og man må også forbedre seg på at selve prosessen kan ta mye lenger tid enn hva man opprinnelig planla.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Generasjonsskifte og mulige konflikter

  Generasjonsskifte er en stor prosess, og som med alle store prosesser kan det oppstå problemer eller konflikter. Hvis det skulle skje, er det viktig å vite hvordan man kan løse dette på best mulig måte. De aller fleste ønsker å unngå konflikter, og da kan det være lurt å tenke gjennom følgende punkter på forhånd:

  • ønsker og forventninger hos involverte parter
  • eiers alder og helse
  • barnas sivilstand, deres alder og helse. Dette gjelder også eventuelle barnebarn
  • forholdet til svigerbarn og eventuelle særkullsbarn
  • valg selskapets leder
  • selskapets eierfordeling
  • tidspunkt for overføring av andre eiendeler enn næringsvirksomheten
  • sikring av den eldre generasjonens fremtidige levestandard
  • er det et alternativ å selge selskapet
  • valget mellom generasjonsskifte i live eller ved død
  • familie-, arve- og skifterettslige forhold
  • valg av selskapsform og selskapsstruktur
  • skatte- og avgiftsmessige konsekvenser
  • finansiering av slike ting som arveavgift

  Det kan være flere aktuelle problemstillinger enn de som er nevnt her, og det er ikke slik at ditt selskap trenger å oppleve alt heller.

  Skatter og avgifter

  Skatter og avgifter er et spørsmål som opptar veldig mange. Med et generasjonsskifte bør det også være mer oppmerksomhet rundt arveavgift. Et skifte vil kunne ha store konsekvenser for betaling av skatt, og dette må man ta med i vurderingen.

  Eieren av et selskap kan gi aksjer som en gaveoverføring uten at dette vil utløse beskatningsbehov på gevinsten. Dette er rett og slett fordi gaveoverføring ikke er noe som faller under skatteplikten. Det finnes i midlertidig noen unntak, og her gjelder det å holde tungen rett i munnen. I skattemessig sammenheng kan gavesalg anses som en realisasjon, og dette vil gjøre at du må skatte av gevinsten.

  Det er litt komplisert, men regelen er at «ved gevinstberegningen legges dog det mottatte vederlaget til grunn, ikke markedsverdien. Differansen mellom vederlag og markedsverdi blir avgiftsberegnet». Det vil ikke bli utløst noen gevinstbeskatning hvis eieren er død.

  Et generasjonsskifte kan gjennomføres i flere etapper. Her er det flere modeller å følge, og de aller fleste vil ha litt ulike konsekvenser når det kommer til skatt. Her lønner det seg å snakke direkte med Skatteetaten.

  Når det kommer til arveavgift, må formuen som følger med være over et visst nivå. Satsene varierer fra år til år.

  Skatter og avgifter er det som er mest komplisert når det kommer til generasjonsskifte. Her er det veldig viktig at man kjenner til all nødvendig informasjon på forhånd og tar imot hjelp. Det kan fort bli dyrt å trå feil.

  Finansiering av generasjonsskifte

  I noen tilfeller kan det være en økonomisk belastning å gjennomføre et generasjonsskifte, og da vil det være et behov for finansiering for å få dette til.

  Det finnes gunstige avdragsordninger for selskaper som må betale arveavgift. Her lønner det seg å ta kontakt med myndighetene, slik at du ikke risikerer å gå konkurs med en gang du skal ta over et selskap. I visse tilfeller kan man også benytte seg av livsforsikringen til eieren. Utbetaling av en livsforsikring kan i starten flere utgiftsposter.

  Det mest vanlige er å ta opp lån. Her er det flere banker man kan søke lån hos. Det eksisterer et alminnelig forbud mot å låne fra et aksjeselskap til erverv av aksjer i samme selskap, men departementet kan etter søknad gi dispensasjon. Finansiering av generasjonsskifte gir generelt ofte innvilgning av lån. Vilkårene for lånet vil variere ettersom hvilken bank du søker hos. Det er viktig at du ikke låner mer enn hva selskapet kan håndtere fremover.

  Endring av selskapsform

  Hvilken selskapsform selskapet har vil ha betydning for hvordan selskapet blir videreført, men også for skatter og avgifter. Med selskapsform menes blant annet holdingselskaper, selskaper i personlig eie og lignende. Det er kanskje ikke så store forskjeller når det kommer til hva man må betale i skatt og avgifter, men mer når det kommer til hvilket ansvar du ønsker å ha for selskapet.

  Er selskapet for eksempel i ditt personlige eie, bærer du det fulle ansvaret for alt. Dette gjelder også det rent økonomiske.

  Skal selskapet overføres til flere mottagere, vil det være ekstra viktig å velge videre selskapsform. Dette vil få betydning for hvordan vedtak og beslutninger skal tas samt det som allerede er nevnt. Er det to mottakere, vil alle beslutninger i selskapet kreve enstemmighet. Dette kan skape utfordringer, men det kan også være en styrke hvis man er enige om hvordan selskapet skal videreføres.

  Når det kommer til rene familiebedrifter, er særeieklausuler noe som anbefales i større grad. Dette vil nemlig sikre at familiebedriften forblir i familien, selv ved en eventuell skilsmisse.

  Gode tips til deg som skal gjennomføre et generasjonsskifte

  Bestemmelsene som angir den enkelte aksjeeiers rettigheter og plikter i et aksjeselskap er beskrevet i aksjeloven. Likevel er det en god idé å opprette en formell avtale.

  Avtalen bør inneholde bestemmelser om særeie og arv. Når foreldre overfører selskapet videre til barn, innebærer dette et ønske om at også fremtidige familiegenerasjoner skal kunne ta over bedriften og at verdien skal komme familien til nytte. Dette bør være med som et eget punkt en avtale. I denne sammenheng vil det viktigste innholdet i avtalen være bestemmelser om eierskap.

  Et viktig eksempel er: «Et slikt vilkår er krav om at personlige aksjonærer som er gift, må ha en ektepakt hvor det fremgår at aksjene i familieselskapet skal være vedkommende særeie. På denne måten forhindrer man at aksjene blir gjenstand for deling mellom ektefellene ved et eventuelt samlivsbrudd.»

  En særeieklausul bør i tillegg underbygges med et krav om at det lages testamenter som angår dette. Dette kan være spesielt viktig om den nåværende eieren ikke har barn, slik at selskapets overføres til familiens neste ledd.

  Råd nummer to er å undersøke bestemmelser om eierskifte, forkjøpsrett og omsetningsbegrensninger. Aksjer i et selskap kan nemlig fritt overdras med mindre noe annet er bestemt av selskapets vedtekter. Ved eierskifte og forkjøpsrett bør det legges ned prinsipper, som gjør prosessen ryddig og konfliktfri.

  Det tredje rådet går ut på å se på beslutninger når det kommer til generalforsamlingens flertallskrav. Det er tross alt generalforsamlingen som er selskapets øverste organ. Flertallets bestemmelse skal alltid være gyldig, og når det kommer til dette kan foreldregenerasjonen gå langt for å sikre seg flertallsmakten på bekostning av barn eller andre arvtagere. Dette er det viktig for de som skal ta over å sjekke ut på forhånd, da det kan få konsekvenser for hvordan de ønsker å styre videre.

  Utbytte er kanskje noe av det viktigste for mange. Derfor går det fjerde tipset ut på å sette seg nøye inn i utbyttepolitikken. Hovedregelen er at må det besluttes likt utbytte på samtlige aksjer i selskapet. Utbytte til eiere vil ofte medføre et krav om beskatning. Om det er flere eiere, kan dette medføre uenighet. Det er her utbyttepolitikken kommer inn i bildet. For å unngå konflikter bør man ha satt seg inn i gjeldende politikk eller fastsette en ny, som kan sikre eiere et minimumsutbytte eller deler av det årlige overskuddet.

  Det femte og siste rådet handler om konsekvenser av mislighold. Dette er et tema som kan være svært sårt og vanskelig for veldig mange selskaper. Eventuelle krav må baseres på regler rundt avtale- og erstatningsrett. Dette innebærer at eiere kan stå personlig ansvarlig for økonomiske tap. Ofte kan det være vanskelig å påvise et konkret økonomisk tap, men beskyttelser vil slå dårlig ut i praksis. En avtale bør derfor også inneholde hva som skal gjøres med mislighold.

  En avtale vil i stor grad legge opp til løsninger som gjør det lettere å håndtere mislighold. Eksempelvis kan avtalen inneholde bestemmelser om at den misligholdende part forplikter seg til å overdra sin aksjepost i selskapet til andre aksjonærer.

  Få hjelp av advokat

  Generasjonsskifte kan være en komplisert prosess, og som vi har sett er det veldig mange komponenter man skal tenke over og ha klart. I denne situasjonen kan det være smart å hyre inn en advokat som kan hjelpe til med prosessen og hjelpe til med å lage avtaler som dekker alle nødvendige holdepunkter.

  Det lønner seg å ansette en advokat som er ekspert når det kommer til selskapsrett og generasjonsskifte.

  Vi hjelper deg å finne rett regnskapsfører

  Få tilbud fra 3 lokale regnskapsførere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Oppsummering

  Generasjonsskifte kan være en komplisert sak når det kommer til skatter og avgifter samt videre styre.

  Det finnes ingen fasit når det kommer til generasjonsskifte, men det viktigste er å sikre en god avtale. En avtale bør inneholde alle bestemmelser som er nødvendig for et selskap, og det vil si alt fra utbyttepolitikk, mislighold, flertallsrett og fremtidige overtakelser samt særeie.